O spalovně ZEVO Vsetín

ZEVO Vsetín

Koncem roku 2018 byl společností Zásobování teplem Vsetín a.s. za podpory společnosti Technické služby Vsetín, s.r.o. a vedení města Vsetína prezentován projekt pod názvem ZEVO Vsetín. Jedná se o spalovnu směsného komunálního odpadu a dalších vybraných druhů odpadu s následným energetickým využitím vznikajícího tepla, zejména ve formě horké vody. Záměr má být realizován na Vsetíně, v místě stávající výtopny na zemní plyn Ohrada, nacházející se v blízkosti Kauflandu.

Na základě Oznámení EIA k uvedenému projektu a informací o stavu životního prostředí na Vsetíně lze k danému záměru uvést následující základní skutečnosti:

 1. Zařízení ZEVO Vsetín

Kapacita energetického využití odpadu: 12 000 t/rok, převážně směsného komunálního odpadu (k.č. 20 03 01) a dalších odpadů typu „O“ (např. k.č. 20 03 07 - Objemný odpad).

Roční fond pracovní doby 8.000 hodin/rok (nepřetržitý provoz)

Z toho vyplývá spalování 1,5 t odpadu za hodinu, 36 tun odpadu za den.

Celkový jmenovitý tepelný příkon 4,0 MW, celkový jmenovitý tepelný výkon 3,0 MW

Zhodnocení

Jedná se o velmi nízkou kapacitu zařízení (běžné zařízení ZEVO je okolo 100 tisíc tun odpadu za rok a více). U projektů ZEVO je udávaná hodnota investičních nákladů na čištění spalin cca 30-50% vstupní investice. Nutno přičíst vyšší provozní náklady související s čištěním a monitoringem spalin, náklady na odstranění vzniklého odpadu - škváry a odpadu z čištění spalin. Celkem je udáváno, že vzniklý odpad tvoří cca 30% ze vstupní hmotnosti směsného komunálního odpadu (např. SAKO Brno udává 28%).

V současné době v ČR a pravděpodobně ani v Evropském měřítku neexistuje provozovaná referenční stavba s obdobně nízkou kapacitou spalování směsného komunálního odpadu s navrhovanou technologií čištění spalin v komerčním provozu.  

 1. Technologie spalování odpadu a čištění spalin ZEVO Vsetín

Technologie spalování odpadu

Roštové spalování, dohořívací komora (850-1100 °C), kotel

Čištění spalin

Snižování emisí oxidů dusíku (NOx) technologií SNCR (nekatalytická selektivní redukce), v čištění spalin je uvedena ještě v rezervě SCR (selektivní katalytická redukce).

Snižování emisí oxidů síry (SOx), fluorovodíku (HF), chlorovodíku (HCl) prostřednictvím suché sorpce pomocí sody (NaHCO3).

Snižování emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), dioxinů (PCDD/F) technologií Remedia®. Jedná se o tkaninový filtr s integrovanou selektivní katalytickou redukcí PCDD/F.

Sekundární stupeň čištění spalin,  tj. těžké kovy, PCDD/F a čpavek injektáží směsi práškového aktivního uhlí a přírodního zeolitu do spalin. Následně zachycováno na tkaninovém filtru.

Zhodnocení

Technologie roštového spalování s dohořívací komorou je nejčastěji používaná technologie pro spalování směsného komunálního odpadu.  Technologie snižování emisí suchou sorpcí odpovídá  zařízení s nízkou kapacitou spalování odpadu. Není zde mokrý stupeň čištění spalin, který je nejúčinnější technologií a prakticky všechna moderní  ZEVO ho mají. Je však investičně a provozně nákladnější.

 1. Srovnání emisí s BAT (nejlepší dostupné techniky)

U vybraných technologií s potenciálně významným vlivem na životní prostředí zpracovává Evropská komise srovnávací dokumenty BAT (Best Available Techniques – Nejlepší dostupné techniky), přičemž závěry o BAT jsou členské státy povinny zapracovat do své národní legislativy. V případě spalování odpadů je aktuálně nejnovějším dokumentem referenční dokument pod názvem Best Available Techniques (BAT) - Reference Document on Waste Incineration, DRAFT 1 – May 2017. Srovnání hodnot emisí udávaných v tomto dokumentu a navrhovaných limitů pro ZEVO Vsetín udávaných v Oznámení EIA uvádí následující tabulka.

Znečišťující látka

jednotka

BREF (D1) Waste Incineration

Anglická verze (rok 2017) - draft

Návrh emisních limitů Vsetín

Prach (TZL)

mg/Nm3

2 – 5 (denní průměr)

5

Chlorovodík (HCl)

mg/Nm3

2 – 6 (denní průměr)

6

Fluorovodík (HF)

mg/Nm3

< 1 (denní průměr nebo průměr vzorkovací periody)

0,8

Oxid siřičitý (SO2)

mg/Nm3

10 – 30 (denní průměr)

30

Oxidy dusíku (NOx)

mg/Nm3

50 – 120 (denní průměr)

120

Těkavé organické látky vyjádřené jako TOC

mg/Nm3

3 – 10 (denní průměr)

10

Oxid uhelnatý (CO)

mg/Nm3

10 – 50 (denní průměr)

50

Rtuť a její sloučeniny (Hg)

mg/Nm3

0,005 – 0,020

(denní průměr, přerušovaný odběr vzorků)

0,02

Celkové kadmium a thalium (Cd + Tl)

mg/Nm3

0,01 – 0,02

(průměr z vzorkovací periody)

0,02

Ostatní kovy celkem

(Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu+ Mn + Ni + V)

mg/Nm3

0,05 – 0,3

(průměr z vzorkovací periody)

0,3

Amoniak

mg/Nm3

3 – 10 (denní průměr)

5

PCDD/F

ng I-TEQ/Nm3

0,01 – 0,04 (průměr z vzorkovací periody)

0,04

PCDD/F + dioxiny jako PCB

ng WHO TEQ/Nm3

0,01 – 0,06 (průměr z vzorkovací periody)

-

Zhodnocení

Návrh emisních limitů pro ZEVO Vsetín je na horní hranici limitů udávaných jako nejlepší dostupná technika. Odpovídá zařízení o nízké kapacitě s technologií suchého čištění spalin.

 1. Celkový nárůst emisí za rok na Vsetíně oproti stávajícímu stavu s výtopnou na zemní plyn

V rámci oznámení EIA pro ZEVO Vsetín byl proveden výpočet nárůstu množství a druhů emisí proti současnému stavu. Jedná se o projektované množství vypočtené z navržených emisních limitů.

Znečišťující látka

nárůst množství emisí

Prach (TZL)

314 kg/rok

Chlorovodík (HCl)

376 kg/rok

Fluorovodík (HF)

50 kg/rok

Oxid siřičitý (SO2)

1882 kg/rok

Oxidy dusíku (NOx)

8638 kg/rok

Těkavé organické látky vyjádřené jako TOC

627 kg/rok

Oxid uhelnatý (CO)

11346 kg/rok

Rtuť a její sloučeniny (Hg)

1,3 kg/rok

Celkové kadmium a thalium (Cd + Tl)

1,3 kg/rok

Ostatní kovy celkem (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu+ Mn + Ni + V)

19 kg/rok

Amoniak

314 kg/rok

PCDD/F

2,5 mg/rok

Zhodnocení

V důsledku náhrady zemního plynu, který je z hlediska emisí komerčně suverénně nejčistší palivo, dojde oproti současnosti k navýšení emisí a vnášení nových polutantů do ovzduší na Vsetíně. Zatímco v současné době při spalování zemního plynu jsou do ovzduší vnášeny pouze emise oxidů dusíku (NOx) a v menší míře oxid uhelnatý (CO), po realizaci záměru bude spektrum a množství polutantů vyšší.

 1. Stávající stav ovzduší na Vsetíně (imisní zátěž)

Pro hodnocení stávající úrovně znečištění na Vsetíně lze prioritně vycházet z aktuálních map úrovní znečištění v ČR konstruovaných v síti 1 x 1 km Českým hydrometeorologickým ústavem. Údaje o pětiletých průměrech imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší (2012-2016) na Vsetíně uvádí následující tabulka.

Průměrná roční koncentrace NO2:                                     10,7 – 18,4        µg/m3   (imisní limit 40 µg/m3)

4. nejvyšší denní koncentrace SO2:                                    23,1 – 24,3 µg/m3   (imisní limit 125 µg/m3)

36. nejvyšší denní koncentrace PM10:                               40,9 – 43,2 µg/m3   (imisní limit 50 µg/m3)

Průměrná roční koncentrace PM10:                                    23,1 – 24,9        µg/m3   (imisní limit 40 µg/m3)

Průměrná roční koncentrace PM2,5:                                   18,3 – 19,4        µg/m3   (imisní limit 25 µg/m3)

Průměrná roční koncentrace benzenu:                              1,5 – 1,7             µg/m3   (imisní limit 5 µg/m3)

Průměrná roční koncentrace olova:                                    0,008 – 0,01      µg/m3 (imisní limit 0,5 µg/m3)

Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu v PM10:     1,36 - 1,68         ng/m3   (imisní limit 1 ng/m3)

Průměrná roční koncentrace arsenu v PM10:                    1,13 – 1,17        ng/m3   (imisní limit 6 ng/m3)

Průměrná roční koncentrace niklu v PM10:                       0,8 - 1,0             ng/m3   (imisní limit 20 ng/m3)

Průměrná roční koncentrace kadmia v PM10:                    0,40 – 0,41        ng/m3   (imisní limit 5 ng/m3)

Z údajů vyplývá, že na Vsetíně dochází k překračování imisního limitu pouze u benzo(a)pyrenu. Jedná se o polycyklický aromatický uhlovodík, který je karcinogenní a mutagenní. Vzniká při spalování u automobilů, paliv v centrálních zdrojích a lokálních topeništích, ale i např. při grilování. Je potřeba konstatovat, že limitní hodnota pro benzo(a)pyren je však v ČR překračována na velké části území.

Obraz imisní situace na Vsetíně  je bohužel zkreslen tím, že na Vsetíně se měří imisní zatížení pouze pro suspendované částice frakce PM10 (t.j prach) v areálu hvězdárny, což je jedno z nejvýše položených míst. Veškerá ostatní udávaná imisní zátěž je vypočtena na základě matematických modelů a monitoringu v okolních stanicích imisního monitoringu. Tyto se však bohužel nacházejí mimo špatně provětrávanou kotlinu Vsetínské Bečvy, ve které se Vsetín nachází a nemohou proto dát objektivní data o stavu znečištění ovzduší na Vsetíně. Je pravděpodobné, že Vsetínská kotlina bude mít, zejména v zimním období (provoz lokálních topenišť spolu s dopravou), imisní zatížení vyšší, než udává ČHMÚ. Stačí se v zimě podívat na Vsetín z okolních kopců, kdy dochází často ke vzniku „jezera“ se znečištěným ovzduším. Bohužel pro toto tvrzení nejsou žádná relevantní data.

 1. Vliv na imisní situaci

V rámci posouzení záměru ZEVO Vsetín na ovzduší byla jako součást Oznámení EIA zpracována rozptylová studie pro výpočet imisní zátěže při provozu tohoto zařízení. Výsledek je ten, že záměr při svém běžném provozu nebude znamenat překročení stanovených imisních limitů pro jednotlivé škodliviny (vypočtená imisní zátěž je připočtena k imisnímu pozadí dle ČHMÚ).  V případě  benzo(a)pyrenu, u kterého je imisní limit překračován v současnosti, bude navýšení  minimální ( max. 0,00024 ng.m-3), což je zanedbatelné.

Zhodnocení

Z odborného hlediska na základě provedených modelových výpočtů je záměr v území únosný, jelikož podle rozptylové studie nedojde k významné změně v imisní zátěži v okolí záměru. Zpracovatel rozptylové studie musí vycházet z dostupných dat a tato data neukazují na stávající problémy s kvalitou ovzduší na Vsetíně.

Realizací záměru tedy nedojde zřejmě k žádnému fatálnímu vlivu na zdraví obyvatel, na druhé straně je potřeba konstatovat, že umístění spalovny odpadů do centra města přinese navýšení stávajícího znečištění ovzduší na Vsetíně. Situace může být problematická zejména při inverzních stavech, kdy nedochází k rozptylu škodlivin, přičemž se tyto hromadí v nižších vrstvách atmosféry. Otázka pro vedení města tedy zní, jestli chceme postupovat směrem ke zdravějšímu životnímu prostředí nebo jsme ochotni akceptovat zhoršení stávajícího stavu.

 1. Skrytá rizika ZEVO

Spalovna odpadů je umístěna prakticky do centra města v přímé návaznosti na obytnou zástavbu, do blízkosti sídlišť Ohrada, Sychrov a Luh, přičemž nejbližší obytné objekty se nacházejí ve vzdálenosti jen cca 100 m. Vzdálenost nejbližších obytných objektů od komína ZEVO Vsetín je pak v ulici Nad školou cca 195 až 250 m a s úrovní terénu pouze cca 40 m až cca 20 m pod úrovní koruny komína. V blízkosti se nachází ZŠ Ohrada a rovněž i ZŠ Luh.

Zhodnocení

Vzdálenost obytných objektů je z pohledu možného ovlivnění ovzduší (emise a pachové látky) jak při běžném provozu, tak při nestandardních provozních stavech a haváriích velmi malá. Žádný výrobní proces neběží bez chyb a výpadků technologie. O mnoha nestandardních provozních stavech, které nejsou viditelné, se veřejnost mnohdy vůbec nedozví. Stejné je to i v případě spalování odpadů. Umístění záměru do centra města do blízkosti obytné zástavby proto přináší na lokalitu nová rizika.

Další otázkou je možnost navyšování kapacity zařízení. Pokud je zařízení instalováno, investoři často přichází s postupným navyšováním kapacity. Vzhledem k nízké kapacitě zařízení a předpokládané nízké rentabilitě provozu je toto riziko rovněž nemalé.

 1. Existují alternativy k ZEVO Vsetín na Ohradě?

Projekt energetického využívání směsného komunálního odpadu na Vsetíně je navržen v návaznosti na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a dalších využitelných odpadů od roku 2024. Řeší problém dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem (tedy to co končí jako směsný odpad občanů v popelnicích a kontejnerech) na Vsetíně. Existují tedy alternativy ke spalování tohoto odpadu na Ohradě?

Zhodnocení

Alternativy existují a bohužel je město Vsetín, jako původce směsného komunálního odpadu nijak neanalyzovalo. Jako další smysluplné alternativy zahrnující energetické využívání odpadu je možno uvést:

 1. Realizaci ZEVO Vsetín v předkládaném technickém řešení místo uhelného zdroje společnosti Zásobování teplem a.s. nacházejícího se v průmyslové zóně v Jasenicích. Tento uhelný zdroj produkuje v současné době nesrovnatelně vyšší množství emisí než plynová kotelna na Ohradě, přičemž je lokalizován úplně mimo obytné části města i jakoukoliv jinou obytnou zástavbu.
 2. Realizaci zařízení na mechanicko-biologickou úpravu směsného komunálního odpadu společností Technické služby Vsetín s.r.o., s následným odprodejem vyráběného tuhého alternativního paliva (TAP) nebo jeho spalováním/spoluspalováním ve stávajícím uhelném zdroji společnosti Zásobování teplem a.s. v Jasenicích. Využívat lze v tomto případě rovněž vyseparovanou biologicko rozložitelnou složku odpadu.
 3. Spolupráci s ostatními významnými obcemi v regionu a orgány Zlínského kraje (ty mají hlavní zodpovědnost za plnění Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje) na realizaci krajského zařízení. V tomto případě by prioritně měly být transformovány na ZEVO uhelné zdroje v kraji nacházející se mimo obytnou zástavbu, kterým končí „teplárenská výjimka“ umožňující vyšší emisní limity do roku 2022. Náhrada uhelných zdrojů za spalovny komunálního odpadu s kvalitním čištěním spalin na hodnoty emisí udávaných jako dolní úroveň BAT (nejlepší dostupné techniky) tak může vést ke snížení vlivu spalovacího zdroje na ovzduší při řešení nakládání s komunálním odpadem.

Školy ve vzdálenosti do 500 m od spalovny

PETIČNÍ MÍSTA
Připravované akce